Projekty zrealizowane

Raport projektu

Projekt: Dolnośląski Bon na Innowacje

Tytuł: Opracowanie Projektu i Wykonanie Prototypu Elektrodowego Kotła do Ogrzewania

Krótki opis projektu: Projekt przedstawia wyniki badań kotła elektrodowego. Podczas realizacji projektu opracowano prototyp kotła elektrodowego. Wykonano schemat instalacji grzewczej. Badano wpływ temperatury początkowej wpływającej do kotła na sprawność urządzenia. Przeprowadzono analizę koszów ogrzewania dla różnych nośników energii. Urządzenie grzewcze wprowadzono na rynek a także wystąpiono do urzędu patentowego o udzielenie patentu

Źródło finansowania : Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty w trakcie realizacji

Wrocławski Centrum Akademickie

Projekt: Mozart

Tytuł: Projekt i wykonanie prototypu Energy Box do ogrzewania cieczy z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podgrzewania elektrodowego

Krótki opis projektu:  W powszechnie stosowanych tradycyjnych metodach podgrzewania cieczy stosuje się grzanie pośrednie wykorzystując do tego celu kotły opalane paliwami kopalnymi, a także za pomocą energii elektrycznej przez pośrednie grzanie grzałkami rezystancyjnymi. W metodach tych występują problemy z zapewnieniem jednorodnego rozkładu temperatury w całej objętości grzania. Niebezpieczne są zwłaszcza miejscowe niekontrolowane przegrzania powodujące trwałe uszkodzenia. Niedoskonałe spalanie, zużycie elementów grzejnych, straty energii na ogrzanie komory czyni tradycyjne metody uciążliwymi ekologicznie, zawodnymi, kłopotliwymi technologicznie oraz energochłonnymi. Innowacyjne zastosowanie grzania elektrodowego wyeliminuje powyższe wady, ponieważ w Energy Box zachodzi bezpośrednia konwersja energii elektrycznej w ciepło dzięki temu metoda posiada bardzo dużą sprawność energetyczną dochodzącą do 99,9%. Ponadto podgrzewany czynnik ma zapewniony równomierny rozkład temperatury w całej objętości, a technologia jest prosta w realizacji i cechuje się dużą niezawodnością. Konwencjonalne kotły mają sprawność energetyczną od 80 do 92%. Wysoką sprawnością cechują się kotły kondensacyjne (96%) na gaz, jednak są wykonane z bardzo drogich materiałów korozjo-odpornych i tak jak wyżej wspomniano występuje w nich szybkie zużycie elementów, straty energii na ogrzanie komory i emisja CO2, NOx i inne.

Przedmiotem projektu będą prace badawczo-rozwojowe obejmujące badanie prototypu Energy Boxa pod względem sprawności cieplnej. Celem naukowym usługi będzie poznanie sprawności cieplnej Energy Boxa podczas pracy ciągłej i chwilowej dla cieczy (czynnika obiegowego) o różnych parametrach fizyko-chemicznych. Badania pozwolą poznać realną sprawność urządzenia zależną od obciążenia i obliczyć rzeczywiste koszty energii w porównaniu do innych urządzeń grzewczych. Testy będą pomocne w wyznaczeniu parametrów mających najbardziej znaczący wpływ na sprawność i koszty energii.

W wyniku udziału w projekcie pojawi się innowacyjny nowy produkt na rynku (Energy Box) i usługa (montaż urządzeń Energy Box wraz z oprzyrządowaniem). Montaż urządzeń oferowanych przez firmę ATMO-POL jest tańszy od tych opalanych paliwami kopalnymi i biomasą. Jednocześnie redukujemy do zera wydatki związane z zakupem paliwa stałego lub gazowego. Energy Box będzie nowością w województwie dolnośląskim jak i w kraju, gdyż dotychczas montowane są kotły na węgiel, gaz i biomasę. Efektem planowanego projektu będzie wyznaczenie parametrów pracy prototypowego urządzenia grzewczego, które pozwolą dobierać ustawienia pracy kotła elektrodowego połączonego z Energy Box ze względu na sprawność, efektywne i bezpieczne warunki eksploatacji, co w konsekwencji doprowadzi do wdrożenia i produkcji na skalę przemysłową innowacyjnego Energy Box.

Produkt (Energy Box) i usługa(montaż wraz z oprzyrządowaniem) zostanie wdrożony do użytkowania. Odbiorcami produktu będą właściciele domków jednorodzinnych, kamienic i kotłownie zasilające budynki mieszkalne. Dzięki wynikom badań uzyskanych w wyniku realizacji projektu ułatwi się potencjalnemu odbiorcy podjęcie decyzji o kupnie i instalacji innowacyjnego Energy Box.

Źródło finansowania: Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Projekt stanowi wsparcie finansowe dla partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12) i będzie realizowany do 2018 r.

Nowe projekty

Pismo do pobrania

Projekt: Efektywność 100%

Krótki opis projektu: Politechnika Wrocławska i firma Atmo-Pol w ramach projektu „EFEKTYWNOŚĆ 100%” wychodzi z propozycją wykonania jednego bezpłatnego audytu systemu grzewczego, którego zadaniem jest doprowadzenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności danego systemu grzewczego a co za tym idzie oszczędności w ogrzewaniu sięgającym nawet 60%.

Warunkiem uczestniczenia w programie „EFEKTYWNOŚĆ 100%”jest pisemne zgłoszenie, które należy zeskanować i wysłać pocztą e-mail lub pocztą tradycyjną na adres ze stopki pisma.

W treści pisemnego zgłoszenia mają się zawierać dokładne dane zgłaszającego wraz z numerem NIP firmy oraz dokładne dane miejsca, które podlegać będzie audytowi.

Dojazd na audyt jest płatny i kosztuje 1,03 brutto za 1km od Politechniki Wrocławskiej do miejsca audytu i z powrotem.

Audyt będzie polegał na:

  • ocenie zaprojektowanego, wykonanego i zabezpieczonego wg. PN systemu opartego o istniejące urządzenia grzewcze,
  • wykonaniu protokołu wskazującego błędy danego systemu oraz koncepcje naprawy wraz ze wskazaniem materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji.

Ilość audytów na terenie Dolnego Śląska ograniczona.

Źródło finansowania : Atmo-Pol

Projekty instalacji